Rejestracja

Rejestracja nie zajmie Ci więcej niż 5 minut

Pole wymagane
Pole wymagane
Informacje podstawowe dotyczące przetwarzania danych osobowych Studentów

Administrator danych

Akademia Śląska w Katowicach
Ul. Rolna 43
40-555 Katowice

Cele przetwarzania

Przedstawienie oferty edukacyjnej, prowadzenie procesu rekrutacyjnego, prowadzenie ewidencji Studentów oraz słuchaczy studiów podyplomowych, prowadzenie dziennika wyników nauczania, dziennika słuchaczy, działania informacyjne prowadzone w celach marketingowych.

Podstawy prawne przetwarzania

a. art. 6 ust.1 lit. a RODO tj. w celu uzyskania informacji o dostępności miejsc zgodnie z ofertą edukacyjną Akademii Śląskiej;
b. art. 6 ust. 1 lit. a RODO tj. w celach przedstawienia oferty edukacyjnej związanej z działalnością Akademii Śląskiej, w szczególności informacji o organizowanych wydarzeniach naukowych lub/i szkoleniach oraz przedstawienia informacji marketingowych i handlowych o innych wydarzeniach organizowanych przez Akademię Śląską poprzez wiadomości SMS, wiadomości e-mail, jak również pocztą tradycyjną;
c. art. 6 ust. 1 lit. b RODO tj. w celu prowadzenia postępowania rekrutacyjnego na studia, przeprowadzanego w oparciu o przepisy ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce;
d. art. 6 ust. 1 lit. c Umowa o kształcenie - do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy;
e. Twoja zgoda.

Odbiorcy danych

Podmioty przetwarzające dane w imieniu Akademia Śląska w Katowicach

Prawa związane z przetwarzaniem danych

• prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych

• prawo dostępu do danych osobowych oraz prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania

• inne prawa określone w informacji szczegółowej

Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych

  1. Administrator danych osobowych

Administratorem Twoich danych osobowych będzie Akademia Śląska z siedzibą w Katowicach przy ul. Rolnej 43, Możesz się z nami skontaktować w następujący sposób:

  • listownie na adres: Akademia Śląska w Katowicach, ul. Rolna 43, 40-555 Katowice
  • przez e-mail: as@akademiaslaska.pl
  • telefonicznie: (32) 60 72 400

  1. Inspektor ochrony danych

Wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych. Jest to osoba, z którą możesz się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych. Z inspektorem możesz się kontaktować w następujący sposób:

  • listownie na adres: Akademia Śląska, ul. Rolna 43, 40-555 Katowice
  • przez e-mail: dagmara.pietluch@gmail.com
  • telefonicznie: 511- 531-482

Przejdź do pełnej treści rodo